Sayfa

6331 İdari Para Cezaları

6331 İş Güvenliği İdari Para Cezaları İsg Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına aşağıdaki tabloda ulaşabilirsiniz.

30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı Kanun’la çalışma hayatında önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde ise aynı kanunun 26. maddesi ile uygulanacak para cezaları düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun idari para cezalarını düzenleyen 24 ve 26. maddeleri 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Makaleler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu, uygulanacak idari para ceza miktarlarını ciddi oranda artırmış ve aynı zamanda bazı aykırılıkların devam ettiği her ay için idari para cezası uygulanmasını getirmiştir. Bu durumda örneğin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmediği takdirde, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı idari para cezası tutarı devam etmektedir.

(Yeniden Değerleme Oranı %22,58)

idari Para Cezaları
idari Para Cezaları

6331 İdari Para Cezaları pdf

idari Para Cezaları
idari Para Cezaları
idari Para Cezaları 2020
idari Para Cezaları

2020 idari Para Cezaları
idari Para Cezaları

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri için uygulanacak idari para cezaları

Kanun Maddesinde Sözü Edilen FiilAz Tehlikeli (Aynı Miktarda)Tehlikeli (%25 Artırılarak)Çok Tehlikeli (%50 Artırılarak)Açıklamalar
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.4.6885.8607.032TL
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.4.6885.8607.032TL
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. idari Para Cezası11.73514.66817.602TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.11.73514.66817.602TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.3.5164.3955.274TL
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.3.5164.3955.274TL
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.2.3422.9273.513TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.3.5164.3955.274TL
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. idari Para Cezası3.5164.3955.274TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. İdari Para Cezası3.5164.3955.274TL
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. İdari Para Cezası7.0388.79710.557TL
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya
yaptırmamaya devam etmek. İdari Para Cezası
10.56013.20015.840TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.3.5164.3955.274TL
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.2.3422.9273.513Her bir yükümlülük için  TL/                        Aykırılığın devamı halinde her ay
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.2.3422.9273.513Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.2.3422.9273.513Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.2.3422.9273.513Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.3.5164.3955.274TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.4.6885.8607.032TL
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.4.6884.6884.688TL
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya2.3422.3422.342TL / her çalışan için *
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.2.3422.3422.342
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.2.3422.3422.342TL  / her çalışan için *
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.948948948TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.2.3422.9273.513TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.2.3422.9273.513TL
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.3.5164.3955.274TL
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.2.3422.9273.513TL
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.4.6885.8607.032TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.11.73514.66817.602TL
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.11.73514.66817.602TL
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.1.8991.8991.899TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.117.391146.738176.086TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. İdari Para Cezası.187.825234.781281.737TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek. İdari Para Cezası.187.825234.781281.737TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek. İdari Para Cezası.187.825234.781281.737TL
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek. İdari Para Cezası.2.3422.9273.513TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek. İdari Para Cezası.948948948Çalışan başına TL *
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.948948948Çalışan başına TL *

10 – 49 Çalışanı Olan İşyerleri için uygulanacak idari para cezaları

Kanun Maddesinde Sözü Edilen FiilAz Tehlikeli (Aynı Miktarda)Tehlikeli (%50 Artırılarak)Çok Tehlikeli (%100 Artırılarak)Açıklamalar
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.4.6887.0329.376TL
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.4.6887.0329.376TL
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek. İdari Para Cezası.11.73517.60223.470TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek. İdari Para Cezası.11.73517.60223.470TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.11.728TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.3.5165.2747.032TL
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. İdari Para Cezası.3.5165.2747.032TL
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.2.3423.5134.684TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.3.5165.2747.032TL
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak. İdari Para Cezası.3.5165.2747.032TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. İdari Para Cezası.3.5165.2747.032TL
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. İdari Para Cezası.7.03810.55714.076TL
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya
yaptırmamaya devam etmek.
10.56015.84021.120TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.3.5165.2747.032TL
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.2.3423.5134.684Her bir yükümlülük için  TL/                        Aykırılığın devamı halinde her ay
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.2.3423.5134.684Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.2.3423.5134.684Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.2.3423.5134.684Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.3.5165.2747.032TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek. İdari Para Cezası.4.6887.0329.376TL
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.4.6884.6884.688TL
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya2.3422.3422.342TL / her çalışan için *
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.2.3422.3422.342
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.2.3422.3422.342TL  / her çalışan için *
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. İdari Para Cezası.948948948TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.2.3423.5134.684TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.2.3423.5134.684TL
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.3.5165.2747.032TL
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.2.3423.5134.684TL
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.4.6887.0329.376TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.11.73517.60223.470TL
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.11.73517.60223.470TL
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.1.8991.8991.899TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.117.391176.086234.782TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.187.825281.737375.650TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.187.825281.737375.650TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.187.825281.737375.650TL
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.2.3423.5134.684TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.948948948Çalışan başına TL *
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.948948948Çalışan başına TL *

50 + Çalışanı Olan İşyerleri için idari para cezaları

Kanun Maddesinde Sözü Edilen FiilAz Tehlikeli  (%50 Artırılarak)Tehlikeli  (%100 Artırılarak)Çok Tehlikeli (%200 Artırılarak)Açıklamalar
4/1-a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.7.0329.37614.064TL
4/1-b İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.7.0329.37614.064TL
6/1-a İş güvenliği uzmanı görevlendirmemek.17.60223.47035.205TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a İşyeri hekimi görevlendirmemek.17.60223.47035.205TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-a On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemek.17.592TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.5.2747.03210.548TL
6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.5.2747.03210.548TL
6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.3.5134.6847.026TL/Her bir tedbir için ayrı ayrı
6/1-dGörevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.5.2747.03210.548TL
8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.5.2747.03210.548TL / uzman ve hekim için ayrı ayrı
8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.5.2747.03210.548TL
10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.10.55714.07621.114TL
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya
yaptırmamaya devam etmek.
15.84021.12031.680TL / Aykırılığın devamı halinde her ay
10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.5.2747.03210.548TL
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.3.5134.6847.026Her bir yükümlülük için  TL/                        Aykırılığın devamı halinde her ay
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.3.5134.6847.026Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.3.5134.6847.026Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.3.5134.6847.026Her bir yükümlülük için TL/                         Aykırılığın devamı halinde her ay
14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememek.5.2747.03210.548TL / her yükümlülük için ayrı ayrı
14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya bildirmemek.7.0329.37614.064TL
14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.4.6884.6884.688TL
15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya2.3422.3422.342TL / her çalışan için *
15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.2.3422.3422.342
16 ncı maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.2.3422.3422.342TL  / her çalışan için *
17 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.948948948TL  / her bir aykırılık için çalışan başına* ayrı ayrı
18 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.3.5134.6847.026TL  / her bir aykırılık için ayrı ayrı
20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.3.5134.6847.026TL
20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.5.2747.03210.548TL
20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.3.5134.6847.026TL
22/1 Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak.7.0329.37614.064TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
22/2-3 Alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmemek.7.0329.37614.064TL  / her aykırılık için ayrı ayrı
23/2  Yönetim tarafından; birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda tedbir almayan işverenleri Bakanlığa bildirmemek.17.60223.47035.205TL
24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.17.60223.47035.205TL
25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.1.8991.8991.899TL/ihlale uğrayan her çalışan için, * Aykırılığın devamı halinde her ay aynı miktar
Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.176.086234.782352.173TL
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığın incelemesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.281.737375.650563.475TL
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.281.737375.650563.475TL
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.281.737375.650563.475TL
30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.3.5134.6847.026TL  / her hüküm için tespit tarihinden itibaren aylık.
Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek.948948948Çalışan başına TL *
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak.948948948Çalışan başına TL *

* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.

2019 6331 İş sağlığı ve güvenliği İDARİ PARA CEZALARI

FiilTehlike Sınıfı01.01.2019 itibarıyla Ceza Miktarı (YDO=%23,73)Açıklama
10’dan az çalışan10-49
çalışan
50 ve daha fazla çalışan
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.Az Teh.3,8253,8255,737Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh.4,7815,7377,650
Çok Teh.5,7377,65011,475
İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.Az Teh.3,8253,8255,737Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh.4,7815,7377,650
Çok Teh.5,7377,65011,475
İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.Az Teh.9,5749,57414,361TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh.11,96714,36119,148
Çok Teh.14,36119,14828,722
İşyeri hekimi çalıştırmamak.Az Teh.9,5749,57414,361TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh.11,96714,36119,148
Çok Teh.14,36119,14828,722
Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.Az Teh.TL
/Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Teh.
Çok Teh.9,56814,352
İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç- gereç-mekân sağlamamak.Az Teh.2,8692,8694,303TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.Az Teh.2,8692,8694,303TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.Az Teh.1,9111,9112,866TL / Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.Az Teh.2,8692,8694,303TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak.Az Teh.2,8692,8694,303TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.Az Teh.2,8692,8694,303Türk Lirası
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.Az Teh.5,7425,7428,613Türk Lirası
Teh.7,1778,61311,484
Çok Teh.8,61311,48417,226
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek.Az Teh.8,6158,61512,922TL / Aykırılığın devamı halinde devam ettiği her ay için
Teh.10,76812,92217,230
Çok Teh.12,92217,23025,845
Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamakAz Teh.2,8692,8694,303Türk Lirası
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.Az Teh.1,9111,9112,866TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak
Az Teh.1,9111,9112,866TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.Az Teh.2,8692,8694,303TL / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek.Az Teh.3,8253,8255,737Türk Lirası
Teh.4,7815,7377,650
Çok Teh.5,7377,65011,475
Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi.3,825Türk Lirası
Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak1,911TL / Her çalışan için
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için  yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak1,911TL / Her çalışan için
Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek1,911TL / Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden
saymamak.)
774TL /  Her bir aykırılık için  çalışan başına ayrı ayrı
Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak, 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemekAz Teh.1,9111,9112,866TL / Her bir aykırılık için ayrı ayrı
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100
çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000
çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6)
Az Teh.1,9111,9112,866Türk Lirası
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek.Az Teh.2,8692,8694,303Türk Lirası
Teh.3,5864,3035,738
Çok Teh.4,3035,7388,607
Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamakAz Teh.1,9111,9112,866Türk Lirası
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemekAz Teh.3,8253,8255,737TL / Her aykırılık için ayrı ayrı
Teh.4,7815,7377,650
Çok Teh.5,7377,65011,475
Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlereAz Teh.9,5749,57414,361Türk Lirası
Teh.11,96714,36119,148
Çok Teh.14,36119,14828,722
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmakAz Teh.9,5749,57414,361Türk Lirası
Teh.11,96714,36119,148
Çok Teh.14,36119,14828,722
İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek1,550TL / İhlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamakAz Teh.95,76795,767143,650Türk Lirası
Teh.119,708143,650191,534
Çok Teh.143,650191,534287,301
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmekAz Teh.153,227153,227229,840Türk Lirası
Teh.191,533229,840306,454
Çok Teh.229,840306,454459,681
30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek.Az Teh.1,9111,9112,866TL / Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak
Teh.2,3882,8663,822
Çok Teh.2,8663,8225,733
Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE
işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek
774TL / Çalışan başına
Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak774TL / Çalışan başına

Cezalar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü’ nce verilecek

6331 sayılı Kanun’da belirtilen idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü’nce verilecektir. Verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren otuz gün içinde ödenebilecek. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilecektir.

Kaynak: ailevecalisma.gov.tr, Akdeniz Üniversitesi, www.mess.org.tr, alomaliye.com

1 2Sonraki sayfa

İlgili Makaleler